Tuesday, 20 February 2018

संपर्क फॉर्म लिंक/ contact form link

શું તમે તમારી પોતાની આ પ્રકારની વેબસાઇટ તમારા વ્યવસાય માટે બનાવડાવવા માંગો છો?
આ લિંક ઉપર રહેલા ફોર્મ દ્વારા સંપર્ક કરો!

क्या आप ईस प्रकार की वैब साइट बनवाना चाहते हैं ?
इस लिंक पर दिए गए फॉर्म द्वारा संपर्क करें।Tuesday, 17 October 2017

Jazba - A ghazal dedicated to all our Jawans!

Top post on IndiBlogger, the biggest community of Indian Bloggers

जज़्बा 

( एक नई ग़ज़ल, उन ख़ास बहादूर जवानों के नाम के नाम, जिनके सरहद पर डटें होने से, आज हम सब चैन से इन त्योहारों की खुशियां मन सकते हैं|..)

गिरते सँभलते ही सिखाथा चलना
  ना बदलेंगे गिरके सँभालने का जज़्बा!
बनते बिगड़ते बनी है ये दुनिया
 की बनने से पहेले बिगाड़ेगा क्या वोह?

गिरायेगा क्या वोह? पछाड़ेगा क्या वोह?
 की गिरके पटक के बने सख्त पथ्थर!
तराशा जो पथ्थर तो बनती है मूरत,
 न तोड़ें उसे तो तराशेगा क्या वोह?

मारेगा क्या वो मिटाएगा क्या वोह?
  के मरने से मिटती नहीं है शहीदी
शहीदों के ख़ूनों से बनते हैं भारत
 न खौला अगर तो बहायेगा क्या वोह?

हंसते हँसाते रहें ना रहें हम
 मगर ना तू करना जुदाई का एक ग़म|
मिलते बिछड़ते कटी ज़िन्दगी है
 कभी ना भूला - याद करने का जज़्बा|


Sunday, 6 December 2015

Balancing the duality


Music is dual in nature and needs a complementary character especially in rhythm. If there is a Main beat (Sum) there is one secondary main beat (Khali) to complement. If there is a dominant chord or vaadi swar there is a subdominant chord and a samvadi swar. If there is bass sound there is treble to complement. If there is a sharper note there is a flatter note too.

And just like any other art-form of dual nature, for example photography, where one looks for a balance of light and dark shades, color balance, it is nothing but a matter of striking a right balance a right mix of those two aspects. Music is in finding the right balance of notes, tones, aaroha (ascent) and avaroha (descent) or bass and treble - just like one finds a middle path - a balance from two extremes in life. Life is balance, Music is Balance.

Friday, 30 October 2015

All Out for No Loss!
Boss, Worth all wonders and praises: here is 'Saskia Rao-de Haas' playing Indian Classical in her own uniquely wholesome Indian style, leaving aside all the slightest of indications of western origins of cello - as if it had been here with us for centuries, hidden in a dark corner - waiting for it's turn to be played out in hands of someone like Saskia.

It may need a centuries worth of efforts, listening and practice yet it all sound and look so effortless as if sheer talent is flowing from her hand  - from left to right and right to left of the cello bridge - carving it all round all indian and leaving the audience awestruck and enthralled - all out.. for no loss!!

Sunday, 12 October 2014


Quotivation.mov - PFun.in production

Photographs : Medha Shukla

Music : Ruchir Vyas 

Quotes from Various sources
Sunday, 6 November 2011

Vasantatilaka - A Meter that rocks

How old is Rock music? 45 years? 60 years? .... 100? 200?

I would say even more,.. now, How is that??

Vasantatilaka meter is one of the old meters or Chhanda being used in Sanskrit Literature and verses,

The famous example of this is a prayer called 'Shakradaya Stuti', in Chandipaatha or the prayer of goddess..

This has been metered in Vasantatilaka. If you hear this, it is a meter in which the emphasising or main beat is not the 1st 3rd 5th and 7th but the 2nd, 4th, 6th, and 8th one...

shaKradayAsuragaNanihaTetivEEryai..
1       3   4    5     6    7   8  9  10 .....

which is a peculiar and basic characteristic of Rock...

Thursday, 10 March 2011

Lovely Hand-made Sketches From Pictures

Express your love, gift a handmade pencil sketch to your friend!!

                                                 

                                     
                                                                    ===============
                                                                               ^

                                                       

Welcome to sketch from a photo service.

You can get your customized hand made sketch from a picture...

All you need is to send a digital copy of your nicely contrast-enhanced photograph or preferably a few photographs by placing an order with the 'Buy Now' button you find below this post.

Please note that you need to send the picture at least 4 weeks in advance to the date when you want a digital copy of the sketch.

Payments can be made with PayPal or any other convenient method, by placing an order with the 'Buy Now' button.

So, Here are a few examples of the sketches that I have made. The first one is from a picture of a young Indian couple in '70s. This was sketched with a pencil..

The second sketch is of musician A.R. Rahman,  This was made on canvas with pencil and charcoal. This sketch as well is from a photo.Here a sketch of a young lady, this are also pencil only sketches.
Immediately after checkout on a successful payment, you'll see a form,

You just need to upload the picture file there along with your email address and that's all we'd need from you!

If you have any questions or any issues while placing an order please feel free to reach us out at:  Info@pfun.in

==================================================

Item Description


=====================================================Sunday, 30 May 2010

Striking the right chord

How to decide which chord will fit where in the Song? Or, is there any rule for selecting the right chord for a particular part of the melody?Answer is yes. You might have seen a number of people asking the chord progressions for their favourite songs on various music related forums. And for a musician, after some experimentations it is not difficult to find out which chord fits where into the song. But again, why only that chord is fitting to that part of the song and not the other one??

Here it takes some research.. Don't worry, I am going to keep it simple.

- Usually the right chord is the one which includes the note played on the main beat in that part of the melody..

So, for people who follow Hindustani notations.. The right chord is the one which usually is represented by the note played on 'sum' (as in 'Khali' and 'Sum'). 

So for example if you are playing  the DDLJ song Tuje dekha to yeh jana sanam..

For simplicity here we will consider just a part of the song.

The Song contains Sa; Re; Ga. (Komal); Ma; Pa;  Dha. (Komal); Ni. (Komal)

And following chords, 

1)     Cmin :Sa Ga.Pa      2) B flat Major : Ni.Re Ma   3) B flat Minor : Ni.RePa
Tujhe   dekha  to ye  jaana    sa  nam
Sa Sa  |Sa| Pa   Ma Pa   Ga.Ma  Dha.|Pa|
       1         0               2
       |Sa|Ga.Pa            SaGa.|Pa| 
---------------------------------------------------
Pyaar   hota  hai  deewana     sanam
SaSa   |Sa|Pa  Ma  PaGa.Ma     Ga.|Re|
        3           0          4
       |Sa|Ga.Pa            PaNi.|Re|
---------------------------------------------------
Ab    yahan   se   kahan   jaaye    hum
Sa    Re|Ni.|   Sa   Re Ni   Sa Ga.   |Re|
        5          0             6
     Pa|Ni.|Re              MaNi.|Re|
     ------------------------------------------
Teri    baahon   mein   mar jaaye   hum ...
ReGa.   |Ma| Ni.    Dha.   Pa  Ga.Ma |Pa|  Ga re Sa
        7              0        8       0
       |Ma|Ni.Re             SaGa.|Pa|

Isn't it simple??  Wednesday, 12 May 2010

'Hindustani' Music : Indian Classical or Indian Jazz??

Some people confuse Indian Classical Music by comparing it with Western Classical Music. Infact they both belong to different genres. Indian Classical music relates more to western 'Jazz' music as it is an improvised (spontaniously rendered) music unlike western classical music which is usually precomposed music.


One of the famous examples of Jazz fusion is Pt. Vishwamohan Bhatt and Rye Cooder's album 'Meeting by the River'. In this album both the slide guitar maestros improvise upon three songs and the first song starts with a faster tempo and the last one is a slower one, which sort of catches the flow of a river. This album won them the Grammy award for the best world music album.
Its a worth listening album for all the jazz and fusion music fans.